[Sponsored Video] : Earth 2050 พลังงานในโลกอนาคต

by

คาดการณ์ว่าในอีก 40 ปีข้างหน้า หรือในปีพ.ศ.2595 จะมีประชากรอาศัยอยู่บนโลกมากถึง 9,000 ล้านคน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานมีสูงขึ้น สารคดี Earth 2050: The Future of Energy โดยบริษัท Shell จะพาท่านไปชมโลกอนาคต และความท้าทายในการแสวงหาพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุกรูปแบบ

ปัจจุบัน (2555) โลกมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคน คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ การดำรงชีวิตของมนุษย์ในเมืองใหญ่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ความต้องการด้านพลังงานจะมีแนวโน้มเพิ่มมากในอีก 40 ปีข้างหน้า จากการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีมากถึง 9,000 ล้านคน การแสวงหาพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอนาคตจึงเป็นเรื่องท้าทาย พลังงานทุกรูปแบบจะถูกนำมาใช้ การคิดค้นและพัฒนาพลังงานสำหรับอนาคตจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เราในฐานะคนใช้พลังงานจะต้องให้ความสำคัญและวางแผนการใช้พลังงานให้ดีและยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

เชิญรับชม สารคดี Earth 2050: The Future of Energy สารคดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานของโลกในอนาคต (ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่าง

สารคดีตัวเต็ม คลิกที่นี่ ความยาว 43 นาที จัดทำโดยบริษัท Shell

This article is sponsored by Shell