Category: Skill[x]

Worksheet003

Read more ›

Worksheet002

แบบฝึกหัด สำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมต้น ฝึกระบายสี ลากเส้นจับคู่ธงชาติกับแผนที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งสี รูปร่าง และความหมายของธงชาติ ผู้ปกครองจะรับความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนของธงชาติและภูมิศาสตร์รอบประเทศไทย

Read more ›

Worksheet001

แบบฝึกหัด สำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมต้น ฝึกลากเส้น นับเลข 1-100 เขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และระบายสี สามารถใช้จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับขอบเขตประเทศไทยและตำแหน่งของจังหวัดต่างๆ ได้

Read more ›