Tag: ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร S – W

ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร S – W

Sapropel : เลนอินทรีย์ คือเลนในน้ำจืดตามพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ และในเขตพื้นท้องทะเลตื้น ๆ ซึ่งมีสารอินทรีย์จำนวนมากตกทับถมอยู่ เชื่อกันว่าการสลายตัวและการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์เหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดปิโตรเลียม Secondary Recovery : การผลิตขั้นทุติยภูมิ คือการผลิตที่มีการอัดน้ำหรือแก๊สเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือแก๊สนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือแก๊สที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซนต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้

Read more ›
ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร M – R

ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร M – R

Methane : มีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแก๊สธรรมชาติ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 อะตอม (CH4) ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี Microbial Enhanced Oil Recovery : กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ พวก micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้

Read more ›
ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร G – L

ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร G – L

Gas Cap : คือชั้นแก๊ส ในแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งแก๊สและน้ำมัน แก๊สอิสระที่อยู่เหนือชั้นน้ำมันบริเวณส่วนบนของแหล่งกักเก็บ เรียกว่า gas cap และแก็สส่วนที่เหลือจะละลายอยู่ในชั้นน้ำมันภายใต้ความดันและอุณหภูมิ ณ ที่นั้น Gas Cap Drive : คือแรงขับชั้นแก๊ส เป็นแรงดันในแหล่งกักเก็บที่เกิดจากการขยายตัวของชั้นแก๊ส และแก๊สที่ละลายอยู่ในชั้นน้ำมัน Gas Compression : ระบบเพิ่มแรงดันแก๊ส จากแก๊สที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดแก๊ส Gas Dehydration : ระบบดูดความชื้นแก๊ส

Read more ›
ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร A – F

ศัพท์ธรณีวิทยาปิโตรเลียม อักษร A – F

Abandoned Well : การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตรเลียม An Abandoned Oil หรือ Gas Well : การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ Acidizing หรือ Acidization หรือ Acid treatment : เป็นวิธีการกระตุ้นการผลิต (stimulation) โดยเติมกรดเข้าไปละลายองค์ประกอบบางส่วนของหินปูน โดโลไมต์ หรือหินทราย เพื่อเพิ่มความสามารถการซึมผ่านหรือความพรุนของหินเหล่านั้น ใช้วิธีปั๊มกรดไฮโดรคลอริคลงไปในหลุมเจาะ เพื่อขยายช่องว่างของหินให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำมันไหลได้ดีขึ้น จุดประสงค์หลักคือ เพื่อเพิ่มผลการผลิต

Read more ›