บทความแนะนำ — February 18, 2009 at 5:00 PM

รวมความหมายของธรณีวิทยาสาขาต่างๆ

by

The American Geological Institute (AGI) ได้ให้คำจำกัดความของสายงานต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของธรณีศาสตร์ รวมถึงอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักธรณีวิทยาในสายวิชาชีพต่างๆ ด้วย และยังได้จัดกลุ่มนักธรณีวิทยาออกเป็นสามกลุ่ม คือ geoscientists, geoengineers และ geomanagers ซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ของรายงานเรื่อง Status of the Geoscience Workforce 2009 

ดาวน์โหลดภาคผนวก (Appendix A: Defining the Geosciences) (.pdf)