รอบรู้ธรณีไทย 12 – ธรณีวิทยาเพื่อใคร

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 12 – ธรณีวิทยาเพื่อใคร Why and Who should to learn geology ? 

ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาทางธรณีวิทยา ได้แก่ 
1.เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐาน 
2.เพื่อบรรเทาหลีกเลี่ยงธรณีพิบัติภัย 
3.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
4.เพื่อจัดสรรพื้นที่
 
ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย 
ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th