รอบรู้ธรณีไทย 7 – ภูมิลักษณ์ประเทศไทย

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 7 – ภูมิลักษณ์ประเทศไทย Geological Strange Place of Thailand 

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้เกิดภูมิป ระเทศแปลกๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
1.จากการกัดเซาะผุพัง เช่น แพะเมืองผี ละลุ เสาดิน ออบหลวง ผาวิ่งชู้ เสาเฉลียง ป่าหินงาม ภูผาเทิด ลานหินปุ่ม เขาตะปู ซุ้มหินชายฝั่ง 
2.จากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เช่น ภูชี้ฟ้าและผาตั้ง เขาช่องกระจก เขาพิงกัน หมู่เกาะอ่างทอง 
3.แหล่งภูเขาไฟเก่า เช่น ผาคอกหินฟู ผาจำปาแดด ภูพระอังคาร 
4.แหล่งน้ำพุร้อน เช่น สระมรกต
 
ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย 
ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th