รอบรู้ธรณีไทย 11 – ขุมทรัพย์ใต้พิภพ

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 11 – ขุมทรัพย์ใต้พิภพ Underworld Treasure 

แร่ เป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีสมบัติหลากหลายตามชนิด และส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในธรรมชาติแร่ชนิดหนึ่งอยู่ปะปนกับแร่อื่น จึงต้องแยกเสียก่อน มวลธรณีที่พบแร่เศรษฐกิจมากและยังไม่ได้แย ก เรียกว่า สินแร่ (เช่น ฮีมาไทต์ คือสินแร่เหล็ก ถลุงแล้วได้ เหล็ก) ประเภทของแร่ แบ่งใหญ่ตามสมบัติ ได้แก่ แร่โลหะ และแร่อโลหะ แร่โลหะที่พบในประเทศไทย เช่น เหล็ก ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว เงิน ทอง ฯลฯ และแร่อโลหะ เช่น ยิปซัม ทัลก์ แคลไซต์ แร่ใยหิน ฯลฯ หรือแบ่งตามประโยชน์ เช่น แร่รัตนชาติ หรือแร่เชื้อเพลิง แร่รัตนชาติ แบ่งกลุ่มเป็น เพชร และพลอย (พลอยยังแบ่งย่อยอีกหลายกลุ่ม เช่น ทับทิม ไพลิน พลอยเขียว บุษราคัม นิล ฯลฯ) แร่เชื้อเพลิงเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตทับถมก ันและสลายตัวในสภาพออกซิเจนต่ำใช้เวลานับล ้านปี ได้แก่ ถ่านหิน (ลำปาง) ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ (อ่าวไทย) นอกจากแร่ ทรัพยากรใต้ดินยังรวมถึง น้ำบาดาล เกิดจากน้ำผิวดินซึมลงไปสู่ช่องว่างในดินแ ละหินที่เป็นชั้นกักเก็บ
 
ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย 
ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th