รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ Origin of Goldent Land, Indochinese peninsula 

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้ 2 อนุทวีปบรรจบกันเกิดเป็นแผ่นดินไทย และมีแนวรอยต่อของอนุทวีปเป็นที่ราบสูงซึ่ งเป็นแหล่งแร่สำคัญ และมีแนวคดโค้งโก่งตัวของเทือกเขาเหนือ-ใต ้
 
ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย 
ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th