รอบรู้ธรณีไทย 6 – สายลมและกระแสน้ำ

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 6 – สายลมและกระแสน้ำ Erosion by Tides & Winds 

กระแสน้ำกระแสลมผุกร่อนเปลือกโลกทำให้เกิด ภูมิประเทศต่างๆ ถ้าและหินงอกหินย้อยเกิดจากฝนซึ่งเป็นสารล ะลายหินปูนซึมเป็นลำธารใต้ดินและกัดกร่อนภ ูเขาหินปูน ช่วงหลังยุคน้ำหลังใหม่ๆ แผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 10 เมตร รวมถึงกรุงเทพฯ เคยจมใต้ทะเล