สำรวจโลก — June 5, 2007 at 12:12 PM

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

by

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?

ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในแง่ของปริมาตรทะเลสาบ ทะเลแคสเปียน (The salty Caspian Sea) คือทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นทะเลที่ถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดิน ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อประเทศรัสเซีย อิหร่าน คาซักสถาน และอีกหลายประเทศ ทะเลแคสเบียนมีน้ำบรรจุอยู่ประมาณ 78,200 ลูกบาศก์กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 211 เมตร และลึกมาที่สุด 1,025 เมตร

ส่วนทะเลสาบน้ำจืดที่มีปริมาตรใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลสาบไบคัล (Lake Bikal) ซึ่งบรรจุน้ำประมาณ 5521 ลูกบาศก์ไมล์ (23,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร) หรือคิดเป็นประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของน้ำจืดที่อยู่บนพื้นผิวโลกทั้งหมด ปริมาตรน้ำในทะเลสาบไบคัลนี้เทียบเท่าได้กับปริมาตรน้ำในทะเลสาบขนาดใหญ่จำนวน 5 แห่งในอเมริกาเหนือรวมกัน

ในแง่ของพื้นที่ผิวทะเลสาบ ทะเลแคสเปียนคือทะเลสาบน้ำเค็มที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก คือประมาณ 143,200 ตารางไมล์ (370,886 ตารางกิโลเมตร)

ส่วนทะเลสาบสุพีเรีย (Lake Superior) ในเขตรอยต่อระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา คือทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ผิวมากที่สุด คือประมาณ 31,700 ตารางกิโลไมล์ (82,103 ตารางกิโลเมตร)