เรียนรู้ธรณีวิทยาโครงสร้าง

by
โลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของหินที่ก่อให้เกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญต่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนสภาพของวัสดุชนิดต่างๆ การเกิดชั้นหินคดโค้ง รอยเลื่อน และริ้วขนาน วิวัฒนาการของเปลือกโลก การวัดค่าการวางตัวของชั้นหิน

สื่อการสอนชุดนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ห้ามผู้อื่นนำไปดัดแปลงแก้ไข หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต