คำภีร์วิชาธรณี — November 21, 2012 at 3:54 PM

คัมภีร์วิชาธรณี

by

โครงการแลกเปลี่ยนเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยา
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (G.S.A.T) 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชา Igneous & Metamorphic Petrology 

วิชา Mineralogy I

วิชา Mineralogy II

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากสาขาวิชาธรณีศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชา Geophysic I

วิชา Geophysic II

วิชา Field Method

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมหนังสือของ อ.เพียงตา สาตรักษ์

วิชา Sedimentology and Stratigraphy

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังดำเนินการ)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี (กำลังดำเนินการ)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังดำเนินการ)

**หมายเหตุ

– กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติมจากแต่ละสถาบัน

-การแบ่งปันเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาธรณีมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นการรวมรวมช่องทาง และเพิ่มแหล่งข้อมูลในการศึกษาของนักเรียนธรณี

– เนื่องจากมีประเด็นทางด้านลิขสิทธิ์ เอกสารดังกล่าวที่นำมาเผยแพร่ได้ผ่านการขออนุญาตอย่างเป็นทางการผ่านทางอาจารย์ประจำวิชาของแต่ละสถาบันแล้ว หากสถาบันใดที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่อยากแบ่งปันเพิ่มเติม สามารถติดต่อตัวแทนสมาพันธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ เพื่อขอรับหนังสือขออนุญาตจากทางสมาพันธ์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (G.S.A.T) 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาพันธ์

1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ในด้านความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา แก่สมาชิกสมาพันธ์ฯ เพื่อพัฒนาขีดจากัดทางความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาให้เป็นเลิศ ก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรด้านธรณีวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อสายอาชีพและประเทศต่อไป
2. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ และ สานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาพันธ์ฯ
3. เพื่อผลักดันให้สมาชิกสมาพันธ์ฯมีส่วนร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาธรณีวิทยา ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทางสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (G.S.A.T.) ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งได้นำเอาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาธรณีวิทยาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง 6 สถาบัน (บางส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้) รวบรวมไว้ในส่วนของคัมภีร์วิชาธรณีแห่งนี้ โดยสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ครับ